Zomorrod Group

پروژه‌ها

آخرین آثار زمرد

فهرست پروژه‌های انجام شده

پروژه ۵۵ واحدی

عسلویه

پروژه ۲۰ واحدی

نمک آبرود

هتل کیمیا رامسر

سیستم های اختصاصی سری ۶۰ به درخواست کارفرما و سیستم کرتین وال به همراه شیشه هایش اجرا شده است. موقعیت مکانی، شمال کشور در شهر زیبای رامسر

شخصی تنکابن

شامل آلومینیوم ترمال بریک سری ۶۰ با رنگ شامپاینی و هالل مسجدی، هالل شکمی اجرا شد، شیشه ها دودی و بادکورایتو مورد نظر کارفرما تولید و اجرا شد، موقعیت مکانی پروژه، یک ویالی شخصی در شمال کشور در شهر تنکابن