Zomorrod Group

CEO MESSAGE

پیام مدیرعامل زمرد

وحید ابوطالبی

مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از مهم ترین اصول اخالقی برای هرفرد یا سازمان است، تا با حساسیت درمورد
مسایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی رفتارنماید.
تالش برای انجام مسئولیت اجتماعی افراد، سازمان ها و دولت ها کمک می نماید تا نقش و تاثیر مثبتی در
توسعه پایدار یک جامعه داشته باشند در همین راستا مجتمع صنعتی سیمک جام زمرد در حمایت از کودکان
بی سرپرست گامی کوچک در پیشبرد اهداف انسان دوستانه و شریف این سازمان محترم برداشته است.
مجتمع صنعتی سیمک جام زمرد در کارنامه خود کنار حمایت از کودکان بی سرپرست این فرشتگان بی گناه
همکاری الزم و تمام قد در کنار موسسه خیریه قمربنی هاشم )عج( نجف آباد و خانه کوچک یسنا ایستاده
است که اساسی ترین شعار این موسسه ها ) ما را یاری دهید و از ما یاری بخواهید ( می باشد.
مجتمع صنعتی سیمک جام زمرد با شعار ) لبخند برای تمام کودکان ( یاری گر این مسیر سبز شده ایم،
به امید سالمتی و شادی برای تمام کودکان سرزمین عزیزمان ایران.